നീതി സാരം

ശ്രുയതാം ധര്‍മ്മ  സര്‍വ്വസ്വം  ശ്രുത്വാചൈവ  വിചാര്യതാം

ആദ്മന  പ്രതികൂലാനി  പരേഷാന്ന വിചാരയേല്‍          നീതിസാരം

 

ശരിയായജീവിതം നയിക്കാനാണ്  ധര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഉപദേശിക്കുന്നത് .അവ  ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം  കേള്‍ക്കണം .കേട്ടതിനെ   ബുദ്ധികൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ചശേഷം, ശരിയല്ല  എന്നു സ്വന്തം ആത്മാവിനു തോന്നുന്നവ  ആരോടും പ്രവര്‍ത്തിക്കരുത് shankara_edit02